Vandrerute 1: Østerø Sø og Knudshoved

Knudshovedhalvøen er en ø, der er dannet af sand og grus. 

 

 

Østerø Sø - 4,6 km.

Knudshovedhalvøen er dannet af sand og grus, der er eroderet på kysten nord for Nyborg og ført med strømmen mod syd, hvor materialet er blevet aflejret som en halvø.

Søen og de omkringliggende strandenge er af stor betydning som yngle- og fourageringsområde for mange ande- og vadefugle. Vandhullerne er desuden vigtige yngleo og levesteder for padder. På strandengene vokser bl.a. sjældne planter som tangurt, strandnellike og strandsiv og på de højere arealer ses hedelyngen blomstre.

Fugletårnet
Fra p-pladsen kan man ad en natursti gå til fugletårnet ved Østerø Sø, uden at forstyrre fuglene. I tårnet er der plancher over de mest almindelige fugle. Der er mulighed for at se hættemåger, fjordterner og klyder, samt massevis af ænder, svaner og gæs.

Fugle, der trækker sydpå, kommer ofte til stedet, blandt andet fordi de følger broen, når de skal krydse Storebælt. Ved den gamle færgehavn er der om efteråret gode muligheder for bl.a. at se musvåger på deres vej mod syd.

Hele området er fredet og den centrale del omkring Østerø Sø er internationalt beskyttet Natura 2000-område som betyder, at der er strenge krav til bevarelse af naturen.