Vandretur på Slagmarken.

Vandretur på Slagmarken.  
Historisk vandretur. Når man går uden for det imponerende voldanlæg bag Nyborg Slot og følger den lille sti langs den maleriske Ladegårds Å, begiver man sig samtidigt på en vandring i Dan­markshistorien. Her stod et af Danmarkshistoriens største og vigtigste slag mel­lem Danmark og Sverige i 1659. Når man ser ud over markerne for de dramatiske begi­venheder kan man stadig under fuglenes sang fornemme en buldren fra hestenes hove, se kolonnerne marchere frem som en svag dis over bakkerne, høre skrigene, og som en fjern torden drønene fra kanoner og musketter. 20.000 mand stødte sammen her - mere end 3.000 blev dræbt. Den danske hær og dens allierede sejrede.
  

Vandreruten til Slagmarken udenfor Nyborg begynder ved Nyborg slot.   Danmark og Sverige havde ført krige mod hinanden i århundreder. Danmark havde længe været den dominerende magt, men i midten af 1600-tallet havde Sverige overtaget positionen. For at vende udviklingen erklærede Kong Frederik III af Danmark Sverige krig i 1657. Resultatet blev at Danmark næsten blev indlemmet i det svenske storrige, men overlevede som selvstændig stat blandt andet fordi det lykkedes at besejre svenskerne på disse marker 14. november 1659. Tabstallene var store. Det var den danske sejr også. På trods af sejren måtte Skåne, Halland og Blekinge, der var gået tabt i 1658, afstås til Sverige ved fredsforhand­lingerne i 1660 især fordi tidens stormagter krævede det.   Stien blev renoveret som et led i markeringen af 350-året for Slaget ved Nyborg og indgår nu i fortællingen om de dramatiske og skelsættende be­givenheder, der fandt sted uden for byens porte. 

Fortsæt ad vandrestien til udsigtspunktet ved Svenskehøjen. En lokal legende fortæller at svenskehøjen, der ligger synligt midt på slagmarken, indeholder ligene af de mere end 2.000 dræbte soldater i svensk tjeneste. Højen er dog fra bronzealderen. Afgørende og hårde kamp fandt sted lige her, hvor de danske styrker brød igennem de svenske stillinger.   I 2009 begyndte Østfyns Museer en arkæologisk undersøgelse af selve slagmarken. Slagets forløb står stadig tegnet i landskabet og begivenhederne kan følges meget tæt. Det resulterede i helt ny viden om svenskernes opstilling.  

Fronten går i følge de mest kendte kobberstik, der viser slaget, hele vejen fra Hjulby Sø til Skaboeshuse ved kysten. En hidtil upåagtet tegning fra 1663 af den svenske ingeniør Carl Heinrich von der Osten, der var med i slaget, viser imidlertid ty­­de­­ligt, at fronten kun strakte sig halvvejs ud imod kysten over mod skoven, der kan ses på den anden side af markerne. Det var lige her det foregik!   Fortsæt til næste punkt ved Hjulby sø.   Området var mere vådt dengang. Mosestrækninger og vandhuller har udgjort en del af svenskernes naturlige forsvarsværker. Dertil kom fossaen - en gravet grøft - der strak­te sig fra Hjulby Sø og ind til en nu drænet sø ved Borgeskoven. Den danske hær kom over, tæt ved søen, og brød igennem de svenske linjer efter meget hårde kampe op imod Svenskehøjen. Svenskerne flygtede nu tilbage mod byen. Her overgav de sig, efter et heftigt bombardement, dagen efter.  

Slagmarken Svenskehøjen Nyborg Slot: Fra Nyborg Slot til sidste informationstavle er der 3 km. Hele den markerede rute er 4,5 km. Stien er mærket med gul farve. Den med lys gul markerede del af stien er bedst farbar i sommermånederne. Vandreruten til Slagmarken uden for Nyborg begynder ved Nyborg slot. Stien følger Ladegårds Å fra Nyborg og videre forbi Hjulby Sø. Åen ligger i bunden af en smeltevandsdal fra den sidste istid, der sluttede for ca. 10.000 år siden. Det omkringliggende landskab består af flade moræne bakker. 

Den vestlige del af Ladegårds Å er et kunstigt vandløb, skabt omkring år 1200, hvor møllerne i Nyborg skulle bruge vand til drift af møllen. Gennem århundreder har bønderne i Kullerup og møllerne i Nyborg strides om retten til vandet. På en del af strækningen løber stien på dæmningen anlagt til jernbanen mellem Nyborg og Ringe. Jernbanen var i brug i perioden 1897-1962. Ved anlægget af banen blev der udført store jordarbejder på strækningen langs Ladegårds Å. Vest for Ladegårdsvej løber stien gennem jordene til Juelsberg Gods. Arealerne veksler mellem skov, dyrkede jorder, moser og enge. Langs Hjulby Sø kan man iagtage rørhøgens elegante flugt.  

I det tidlige forår ses flokke af rastende gæs hvoraf nogle bliver ved søen for at yngle. I foråret høres nattergalens fortryllende sang og viben ses på de nyspirede marker og enge. Nyborg Slot er Danmarks ældst bevarede kongeborg fra middelalderen. Den blev grundlagt i 1170erne og blev mødested for det danske parlament - Danehoffet - og siden kongernes residens i Danmarks middelalderlige hovedstad. Her kan du stadig gå i de samme rum, hvor Danmarks første grundlov blev underskrevet, Danmarks­historiens sidste kongemordere blev dømt, hvor rigets mægtigste mænd mødtes i parlamentet, og både tronarvingerne og kongerne holdt hof.   Nyborg Fæstning blev anlagt i første halvdel af 1600-tallet. Slottet mistede sin egent­lige militære betydning og gik i forfald. I 1722 blev paladsbygningen og resterne af østtårnet indrettet som henholdsvis arsenalbygning og krudtmagasin for den garnison, der bemandede Nyborg Fæstning. Den strakte sig hele vejen rundt om byen og var et led i en stribe fæstninger tværs over landet der udgjorde et centralt led i forsvaret af riget indtil 1913.

Brochuren "Vandring på Slagmarken" fås på Nyborg Turistbureau.

OBS: En del af ruten ved Hjulby Sø ml. Lindeborgvej og Hjulbyvej foregår via et naturspor, som kun må trampes ned og ikke på anden vis maskinelt vedligeholdes. Denne sidste del af ruten, kan derfor være svært fremkommelig. Dette hindrer ikke, at du kan gå den første del fra Nyborg Slot og forbi "Svenskehøjen" til Lindenborgvej. Her er fremkommeligheden generelt god.

Del denne side

Opdateret af:

VisitNyborg / Nyborg Turistbureau visitnyborg@nyborg.dk
 

Kontakt

Adresse

Slotsgade 34
5800 Nyborg

Telefon

+45 63 33 80 90

Fakta

  • Type

    • Selvguidede ture
    • Vandreture

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 10.787483999
Latitude : 55.312343