©  Foto:

Knudshovedhalvøen

Helt ude i det østlige af Nyborg - Det østligste punkt på Fyn, ligger Knudshovedhalvøen, dannet af sand og grus, som er et skønt naturområde lige ud til Storebælt. 

Knudshovedhalvøen er dannet af sand og grus, der er eroderet på kysten nord for Nyborg og ført med strømmen mod syd, hvor materialet igen er blevet aflejret som en halvø.

Østerø Sø og de omkringliggende strandenge er af stor betydning som yngle- og fourageringsområde for mange vigtige yngle- og levesteder for padder, bla. findes strandtudse, sprignfrø og spidssnudet frø.

På strandengene vokser bla. tangurt, der hører til blandt de mere sjældne plantearter.