Vandrerute 13: Holckenhavn Fjord og Vindinge Å

I bunden af Holckenhavn Fjord udmunder både Vindinge Å og Ørbæk Å.

Holckenhavn Fjord og Vindinge Å - 9,1 km

Holckenhavn Fjord og Ørbæk Å dalen blev dannet under istiden, hvor en stor gletschertunge udfyldte hele Storebælt og de nærmeste landområder. Smeltevandsfloder løb i tunneler under isen og var så kraftige, at de dannede dale i jordbunden.

I bunden af Holckenhavn Fjord udmunder både Vindinge Å og Ørbæk Å. Fjorden nåede med den højere vandstand i stenalderhavets tid op til Bynkel i Ørbæk Å's dal og helt op til Vindinge i Vindinge Å's dal. Men en mindre landhævning samt aflejring af fint sand, dynd og tørv fra de 2 åer og vegetationen langs fjordens bredder, har med tiden fyldt dele af fjorden op.

Der er meget artsrige moser og strandenge ved Holckenhavn Fjord, og ved Ørbæk Å's udløb vokser bl.a. gøgeurt. Fjorden er et udmærket fugleområde, hvor der året igennem ses ænder, gæs, svaner, blishøns m.m. Det er også muligt at se fiskeørn og andre rovfugle, især i træktiden. Fiskehejre og rørhøg yngler i området.

Holckenhavn Fjord og Ørbæk Å dalen er én af de ca. 200 i Danmark udpegede områder af national geologisk interesse.

Ud over den indtegnede rute er der flere andre muligheder for ture i området. F.eks. med udgangspunkt fra Holckenhavn dæmningen ad Gl. Vindingevej til afmærket sti på gammel banelinie til Vindinge Å, og herfra ad sti til Vindinge. Fra Vindinge ad offentlig vej gennem Rosilde til Bynkel og videre tilbage til Holckenhavn.

I området er der flere flotte udsigter over fjord og ådal, hvor man kan forestille sig, at vikingeskibe for 1000 år siden er sejlet ind gennem fjorden og op mod Vindinge.